Je Bible Boží kniha, nebo lidská z lidí?

28. 02. 2014 19:31:44
V Starém zákoně je napsáno více než dva tisíce krát, jak proroci řekli: “Tak praví Pán.” Jestliže nějaký člověk řekne: “Tak praví Pán,” pak nemluví tento člověk. Pokud by mluvil on, nebyl by prorokem; byl by pokrytcem, protože to by se nikdy nestalo. Byla by to šance 1 k miliónu že by to mohli uhádnout. Ale jestliže je to: “Tak praví Pán,” řekl to Pán Bůh. A tito muži, jakožto proroci, řekli: “To nejsem já, já s tím nemám nic společného, ale je to: ‘Tak praví Pán.’ ” A tak Bible je: “ Tak praví Pán,” skrze proroky.

Kdyby to bylo z lidí tak by neodhalovala hřích lidí, kteří to psali. Všimněte si těch lidí, kteří žili v její době, například Abraham. On je nazván otcem víry. Myslíte si, že Abraham by napsal tuto Knihu o sobě a své vlastní zbabělosti? Myslíte, že by tam mohl napsat, že tehdy ráno lhal králi a řekl, že to byla jeho sestra, zatímco to byla jeho manželka? Mohl by to napsat o svých zbabělých skutcích, kterých se dopustil? Zcela jistě by to nikdy neudělal.

A co s Jákobem a jeho podvodem? Ten malý podvodník, kterým byl Jákob. Copak člověk, nějaký žid, který dělá záznam o svém židovském bratrovi, podle kterého byl nazván celý Izrael, by si dovolil zaznamenat podvod spáchaný samotným otcem celého národa? Z Jákoba vzešli patriarchové; a z patriarchů vzešla pokolení. A ten základní kámen toho všeho, Bible ho odhaluje, jakožto podvodníka. Myslíte si, že člověk by něco takového napsal?

A co s člověkem, který psal o největším králi, kterého kdy na této zemi měli–poté, když byl David korunován králem–a dopustil se cizoložství? Copak tito Židé by někdy napsali o svém nejšlechetnějším králi, že byl cizoložník? Bible, která nazývá Davida cizoložníkem, zatímco byl králem Izraele, cizoložníkem. Ježíš měl být Synem Davidovým, samotným vrcholovým kamenem a jeho otec podle těla byl cizoložník. Židé by v této Knize nikdy nic takového nezaznamenali. Copak by člověk zaznamenal takové věci o sobě?

Jak by mohl tak hrdý národ, jakým ve skutečnosti Izrael byl (víte jak hrdi oni byli)–takový hrdý národ jako Izrael, jak by mohl jít a psát o své vlastní modloslužbě, psát o své vlastní vzpouře proti svému Bohu, psát o těchto špinavých a ohavných věcech, kterých se dopustili, jak by o tom mohli napsat do knihy? Oni by to zajisté zatajili. Oni by ukázali jenom ty dobré věci. Ale tato Bible říká, co je správné a co správné není. Všichni dobře ví, že Židé by nikdy nenapsali takovou knihu, o své vlastní nečistotě, modloslužbě, selhání a všem ostatním, co udělali. Nikdy by to nenapsali. Kdo Ji potom psal? Bible říká v epištole k Židům 1:1: “Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k otcům skrze proroky.”

II. Timoteovi 3:16,

Veškeré Písmo [Ó, ano!] je vdechnuté [Proroci? Ne! Inspirace, a jaká?]... Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování, a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu. [II. Timoteovi 3:16, 17 Židům 1:1] Všechna Písma jsou napsaná pod inspirací. Ježíš zde na zemi řekl, že nebe a země pominou, ale jeho Slovo nikoliv. On řekl, že veškerá Písma se musí naplnit. A tak tedy tato Kniha, to není písemnost lidského původu; jsou to Boží spisy napsané v knihách Bohem.

Bůh si vybírá Svou církev, Své místo, Své proroky a vše, co s tím souvisí skrze předurčení. Skrze přezvědění předurčoval Své proroky. A když přišla ta doba, nechal Svého proroka přijít v tom stejném čase a inspiroval ho a jeho pomocí psal Bibli. Bůh psal Bibli tak, že k tomu používal proroky, protože to je Jeho způsob. A proto to je Slovo Boží a nikoliv lidské.

Bůh může promlouvat. Bůh může hovořit. Bůh může psát. On to nemusel dělat takovým způsobem, ale je to způsob, který si On sám k tomu zvolil. Nemusel to tak udělat, ale zvolil si to udělat tímto způsobem. Můžete namítat: “Bůh psal svým prstem, svým vznešeným prstem těch deset přikázání.” A tak by to mohl Bůh napsat sám, kdyby si to jen přál. Ale On si zvolil způsob, aby To napsal skrze proroky , protože oni byli Jeho atributy, Jeho Slovem, které skrze ně vyjadřoval, a to všechno bylo částí nebo částí Jeho samotného.Mohl psát pomocí Svého prstu, mohl vztáhnout prstem a psát po stěně v Babylóně: “Zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký.” To napsal Svým vlastním prstem. [Daniel 5:5, 27]

Bůh může mluvit. On mluvil k Mojžíšovi na hoře z ohnivého keře. On mluvil k Janovi ve formě holubice. On řekl: “Toto je Můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.” On k Němu promlouval. Promluvil k Ježíšovi na hoře Proměnění v přítomnosti Petra, Jakuba a Jana. On je schopen mluvit; On není němý. Bůh je schopen mluvit, a tak promluvil k Ježíšovi na hoře Proměnění. A On promluvil k Ježíšovi i před celým, velikým zástupem lidí, když ti lidé řekli: “Zahřmělo.” Ale to byl Bůh, jenž promluvil k Ježíši. A téměř všechno, co bylo v Matouši, Markovi, Lukáši a Janovi napsáno, jsou Ježíšova slova. On je Bůh. A tak tedy Bůh může mluvit. [II. Mojžíšová 3:4 Matouš 3:17 Marek 1:11 Lukáš 3:22 Jan 12:29]

Jednoho dne psal svými prsty do písku. On promlouval; kázal; prorokoval svými vlastními rty–dělal to Bůh když byl učiněn tělem a přebýval mezi námí, Bůh zjevený v těle. Jestliže mohl psát a mluvit, copak by jiným nemohl sdělit, co mají udělat? Mohl k nim promlouvat lidským hlasem. On může psát a ukázat jim, co mají dělat. Také to udělal. A tak mnohokrát a mnoha způsoby promlouval Bůh k otcům skrze proroky. On řekl ve svých písmech, že ani jediná čárka ani jediný puntík nepomine, dokud se všechno nenaplní a potom to je projeveno. Pak to může pominout, protože to bylo projeveno, ale předtím to nemůže pominout. A samotné Slovo tělem bylo učiněno. Nemůže to selhat, neboť je to Bůh, Bůh zjevený ve formě lidského těla. Tedy, proto mohl Ježíš říci: “Ti, ke kterým přišlo Boží Slovo, byli nazváni bohy, ti, kteří k vám promlouvali Boží Slovo,” řekl, “oni byli bohy.” Když byli proroci pomazáni Duchem Božím a přinášeli přesně Slovo Boží, pak se oni stávali bohy. Bylo to Boží Slovo, které skrze ně mluvilo. [Matouš 5:18 Jan 10:35 Židům

Autor: Lubomír Vít | pátek 28.2.2014 19:31 | karma článku: 10.63 | přečteno: 759x

Další články blogera

Lubomír Vít

Biblemanie?

Jelikož Paní Palkova nedala pod svůj poslední článek povolení k diskuzi, a je tam zmíněno mé jméno,velice rád bych k tomu něco dodal. Podle její odpovědí si můžete udělat,svůj úsudek. Nevím proč ji na blogu vadí články křesťanů?

15.7.2018 v 12:40 | Karma článku: 15.61 | Přečteno: 524 | Diskuse

Lubomír Vít

Kdo jest ten, co řekl Mojžíšovi, jsem kterýž jsem?

I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?

8.7.2018 v 14:31 | Karma článku: 10.05 | Přečteno: 236 | Diskuse

Lubomír Vít

Odpověď blogérům, kteří hledají v Bibli podvody a rozpory.

Pokud je Bible podvod, tak tím pádem veškerá dizkuse ztrátí účel. Já osobně věřím absolutní inspiraci Svatého Písma, které se samo o sobě prokazuje absolutním souladem Starého Nového Zákona,a vyplněných proroctví.

1.7.2018 v 16:37 | Karma článku: 20.36 | Přečteno: 719 | Diskuse

Lubomír Vít

Velikonoce, nejnesmyslnější křesťanský svátek???

Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils se od spasení mého a od slov naříkání mého." Žalm 22:2.

29.3.2018 v 17:33 | Karma článku: 17.51 | Přečteno: 770 |

Další články z rubriky Ostatní

Jan Klar

Deník spisovatele - můj velký coming out

Jak vlastně bych měl psát svůj deník? Určitě by to měl být záznam toho, co mi bezprostředně prochází hlavou, bez větší korekce, v opačném případě to bude vyumělkované.

20.1.2019 v 8:35 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 6 | Diskuse

Helena Vlachová

Muži jsou zkrátka jedničky

Když někdo laje na muže, zůstávám zdrženlivá, neb vím, že muži toho mají spoustu, co mohou ženě nabídnout, proto se jim z mé strany nedostává žádných negativních signálů.

20.1.2019 v 7:47 | Karma článku: 11.19 | Přečteno: 125 | Diskuse

Zdeněk Šindlauer

Na sovětské reprezentanty už nemáme

Ale vyrovnáme to nadšením, chytrostí a českou (to se nedá napsat slušně). A zatímco sovětští reprezentanti se zmohli jen na rychlou nízkou hru vysoké úrovně, my jsme neporazitelní v pomalé vysoké hře nízké úrovně.

20.1.2019 v 7:35 | Karma článku: 9.79 | Přečteno: 254 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Ten, který je jako Bůh

Míša, nebo-li Myšák, není nikdo jiný, nežli Michal Pohanka, kvůli kterému jsem rozbila klávesnici, jelikož jsem na ni spadla při čtení jeho příspěvku, kdy jsem se řezala smíchy, až mi zaskočil i karbanátek - skončil na monitoru.

20.1.2019 v 6:51 | Karma článku: 8.27 | Přečteno: 222 | Diskuse

Iva Marková

Můj život byl báječnej

Narodila jsem se v Rotneku v r. 1924. Můj tatínek, Josef Malý, neměl rodiče. Jeho maminka totiž sloužila

19.1.2019 v 21:32 | Karma článku: 18.30 | Přečteno: 291 | Diskuse
Počet článků 302 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1246

Žiji v zahraničí po roce 1968.Velice rád cestuji po světě a poznávám jejich slasti i strasti.Navštívené země: Bulharsko,Belgie,Dánsko,Holandsko,Itálie,Jugosslávie, Maďarsko,Německo,Polsko,Rumunsko,Řecko,Rakousko, Francie,Švédsko.Převážně Amerika,Švýcarsko, Dubai, Maldive, Jižní Afrika,Svazijsko,Mosambik, Zimbabwe,Lesotho,Zambie, Namibie,Botswana,Kenya.free counters

Najdete na iDNES.cz