Bible. Část druhá. Nový Zákon.

30. 01. 2017 12:07:46
Nový Zákon s 27 knihami vznikl během prvních křesťanských staletí jako„kánon“ – směrnice/pravidla. Nejprve se stalo, co Lukáš píše v úvodu svého evangelia:

„Poněvadž mnozí usilovali sepsat pořádně vypravování těch věcí,které se u nás staly.” Z těch mnohých zbyli čtyři, totiž Matouš, Marek, Lukáš a Jan. To, co sepsali jako „evangelia“, bylo přijato do biblického kánonu. Oni byli určeni k tomu, aby to, co se v životě a působení Ježíše Krista stalo a je součástí spásných dějin, zanechali následujícím generacím. Každé evangelium má své vlastní ražení. Ve své rozmanitosti obsahují obraz našeho PÁNA a Spasitele, počínaje Jeho narozením až po Jeho nanebevstoupení.

Matouš například hned uvádí důkaz, že narozením Krista se naplnilo proroctví z Iz.7:14: „Proto sám PÁN dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazve jméno jeho Imamanuel” (1:18-25). V kap. 2:1-6 píše o narození v Betlémě a zdůrazňuje naplnění Mich.5: „A ty Betléme ... z tebe vyjde ten, který má býti Panovníkem v Izraeli!“

Marek začíná dvěmi starozákonními zaslíbeními, která se týkala služby Jana Křtitele, totiž Izaiášem 40:3: „... Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu PÁNU!“ a Malachiášem 3:1: „Aj, já posílám anděla Svého, který připraví cestu před tváří Mou ...“

Lukáš hned v první kapitole informuje o návštěvě anděla Gabriela u Zachariáše v chrámu, který mu předpověděl narození Jana Křtitele, a o navštívení anděla Gabriela u Marie, které oznámil narození Spasitele: „I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha. A počneš v životě a porodíš syna, a nazveš jméno jeho Ježíš (hebr.: Jahshua).“

Jan se vrací na počátek a svědčí: „Na počátku bylo Slovo ...“ (Jan.1:1). „... A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi“ (v.14).

Teprve kdo přečte všechna čtyři evangelia, dostane celkový přehled o životě a působení, o službě, o utrpení a umírání, o vzkříšení a nanebevstoupení našeho Spasitele jako vrcholu spásných dějin, jak to bylo předpověděno již ve Starém Zákoně. Po evangeliích následují „Skutky apoštolů“ původní církve, potom dopisy apoštolů a nakonec „Zjevení Ježíše Krista“, které apoštolovi Janovi bylo dáno na řeckém ostrově Patmos.

Nejprve se evangelia a dopisy apoštolů četly v lokálních sborech a předávaly dále: „A když bude přečten u vás tento list, postarejte se o to, ať jest i v Laodicenském sboru čten; a ten, který jest psán z Laodicie, i vy také přečtěte“ (Kol.4:16) Zvěstování šlo do celého světa, jak přikázal PÁN v misijním pověření. Až do vynálezu knihtisku v 15. století se ty texty stále přepisovaly rukou. Při překladech do jiných jazyků došlo k rozdělení do kapitol a potom k rozdělení do veršů. Ještě jednou nechť je zdůrazněno, že nejde o porovnávání různých překladů- jakkoli jsou icenné- které nám dávají jasno, nýbrž že jen Duch Boží zkoumá hlubiny Boží (1.Kor.2:10) a uvádí do vší pravdy.

(Jan.16:13). Litera, psané Slovo, se nám musí stát zjeveným, živým Slovem. Slovo Boží zůstává na věky (1.Petr.1:25; Iz.40:8). Slovo Boží zůstává na věky (1.Petr.1:25; Iz.40:8).

Kdo skutečně věří, uznává potvrzené Boží Slovo My se ptáme, a Bůh odpovídá Svým Slovem: Co nám má Bůh říci skrze Starý Zákon?

Co nám Bůh daroval skrze Nový Zákon? Co je pravá víra a co je falešná víra? Je etablované křesťanství, jsou ty mnohé kostely církví Ježíše Krista? Všem, kdo se zabývají tímto tématem, je známo, že ve Starém Zákoně byla dána zaslíbení, která se v průběhu novozákonního času spásy naplňovala. Je také známo, že Svaté Písmo je v průběhu křesťanství rozdílně vykládáno. To začíná již prvnímveršem Bible a končí tím posledním. Zde má být poukázáno, že Bůh je opravdu jen ve Svém originálním Slově a skrze ně mluví k nám, a jak ten nepřítel se jako Boží protivník vloudil skrze výklady a podvedl lidi náboženským způsobem. On je ten první překrucovatel Božího slova, který se, jak čteme v 1.Moj.3, postavil před Evu se svými argumenty: „Copak Bůh opravdu řekl ...?“ Zasel pochybnost a tak zapříčinil pád do hříchu, to oddělení od Boha. On stále ještě to, co Bůh řekl, zpochybňuje a dává tomu vlastní výklad. Ovlivňuje, kde jen může – dokonce na teologických katedrách – sytí intelekt těch vědychtivých, kteří rádi jedí ze stromu poznání, přesto, že to stále ještě má za následek duchovní smrt.

Cenné porovnání....

Septuaginta překládá hebrejské slovo »Elohim«, které stojí v Bibli od1.Moj.1:1 celkem 3526krát a v naší je uvedeno jako »Bůh«, jako »Theos« a slovo »Jahweh«/JHWH, které je v našich Biblích od 1.Moj.2:4 napsáno4024krát jako »PÁN«, tím »Kyrios«. Slovní spojení »Elohim–JAHWEH«/“- Bůh ten PÁN“ nacházíme v Bibli 6356krát.

Autor: Lubomír Vít | pondělí 30.1.2017 12:07 | karma článku: 12.82 | přečteno: 324x

Další články blogera

Lubomír Vít

Biblemanie?

Jelikož Paní Palkova nedala pod svůj poslední článek povolení k diskuzi, a je tam zmíněno mé jméno,velice rád bych k tomu něco dodal. Podle její odpovědí si můžete udělat,svůj úsudek. Nevím proč ji na blogu vadí články křesťanů?

15.7.2018 v 12:40 | Karma článku: 15.61 | Přečteno: 524 | Diskuse

Lubomír Vít

Kdo jest ten, co řekl Mojžíšovi, jsem kterýž jsem?

I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?

8.7.2018 v 14:31 | Karma článku: 10.05 | Přečteno: 236 | Diskuse

Lubomír Vít

Odpověď blogérům, kteří hledají v Bibli podvody a rozpory.

Pokud je Bible podvod, tak tím pádem veškerá dizkuse ztrátí účel. Já osobně věřím absolutní inspiraci Svatého Písma, které se samo o sobě prokazuje absolutním souladem Starého Nového Zákona,a vyplněných proroctví.

1.7.2018 v 16:37 | Karma článku: 20.36 | Přečteno: 719 | Diskuse

Lubomír Vít

Velikonoce, nejnesmyslnější křesťanský svátek???

Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils se od spasení mého a od slov naříkání mého." Žalm 22:2.

29.3.2018 v 17:33 | Karma článku: 17.51 | Přečteno: 770 |

Další články z rubriky Ostatní

Jan Klar

Deník spisovatele - můj velký coming out

Jak vlastně bych měl psát svůj deník? Určitě by to měl být záznam toho, co mi bezprostředně prochází hlavou, bez větší korekce, v opačném případě to bude vyumělkované.

20.1.2019 v 8:35 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Helena Vlachová

Muži jsou zkrátka jedničky

Když někdo laje na muže, zůstávám zdrženlivá, neb vím, že muži toho mají spoustu, co mohou ženě nabídnout, proto se jim z mé strany nedostává žádných negativních signálů.

20.1.2019 v 7:47 | Karma článku: 8.28 | Přečteno: 93 | Diskuse

Zdeněk Šindlauer

Na sovětské reprezentanty už nemáme

Ale vyrovnáme to nadšením, chytrostí a českou (to se nedá napsat slušně). A zatímco sovětští reprezentanti se zmohli jen na rychlou nízkou hru vysoké úrovně, my jsme neporazitelní v pomalé vysoké hře nízké úrovně.

20.1.2019 v 7:35 | Karma článku: 8.87 | Přečteno: 201 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Ten, který je jako Bůh

Míša, nebo-li Myšák, není nikdo jiný, nežli Michal Pohanka, kvůli kterému jsem rozbila klávesnici, jelikož jsem na ni spadla při čtení jeho příspěvku, kdy jsem se řezala smíchy, až mi zaskočil i karbanátek - skončil na monitoru.

20.1.2019 v 6:51 | Karma článku: 7.18 | Přečteno: 195 | Diskuse

Iva Marková

Můj život byl báječnej

Narodila jsem se v Rotneku v r. 1924. Můj tatínek, Josef Malý, neměl rodiče. Jeho maminka totiž sloužila

19.1.2019 v 21:32 | Karma článku: 18.30 | Přečteno: 287 | Diskuse
Počet článků 302 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1246

Žiji v zahraničí po roce 1968.Velice rád cestuji po světě a poznávám jejich slasti i strasti.Navštívené země: Bulharsko,Belgie,Dánsko,Holandsko,Itálie,Jugosslávie, Maďarsko,Německo,Polsko,Rumunsko,Řecko,Rakousko, Francie,Švédsko.Převážně Amerika,Švýcarsko, Dubai, Maldive, Jižní Afrika,Svazijsko,Mosambik, Zimbabwe,Lesotho,Zambie, Namibie,Botswana,Kenya.free counters

Najdete na iDNES.cz